Termes i condicions

OBJECTE
Funeraria Anoia, S.L. responsable del lloc web, posa a la disposició dels usuaris el present document, amb el qual pretén donar compliment a les obligacions disposades en la llei 34/2002, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic (LSSI-CE), així com informar a tots els usuaris del lloc web, respecte a quins són les condicions d’ús del lloc.
Tota persona que accedeixi a aquest lloc web i utilitzi els seus serveis, o faciliti les seves dades, assumeix el paper d’usuari, comprometent-se a l’observança i compliment rigorós de les disposicions aquí contingudes, així com a qualssevol una altra disposició legal que fos aplicable.
El present contracte té per objecte regular la prestació dels serveis oferts a través del present lloc web, i concretament, la venda d’Ofrenes florals.
A continuació s’exposa el document contractual que regirà la prestació dels nostres serveis i venda de productes, a través del lloc web: www.funerariaanoia.com propietat de Funeraria Anoia, S.L. (d’ara endavant el prestador). l’acceptació del present document comporta que l’usuari:
Ha llegit, entén i comprèn l’aquí exposat.
Que és una persona amb capacitat suficient per contractar.
Que assumeix, i accepta, totes les obligacions aquí disposades.
Les presents condicions tindran un període de validesa indefinit i seran aplicables a totes les contractacions realitzades a través del lloc web del prestador, fins a la publicació d’una nova versió.

IDENTITAT DE LES PARTS
D’una banda, el prestador, identificat més amunt i d’una altra, l’usuari, registrat en el lloc web i que serà responsable de la veracitat de les dades personals facilitades al prestador.

PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ
El procediment de contractació podrà ser realitzat en idioma català i castellà. en cas que pogués dur-se a terme en un altre idioma, serà indicat abans d’iniciar el procediment de contractació.
L’usuari, per poder accedir als serveis oferts pel prestador, haurà d’introduir les seves dades per efectuar un encàrrec concret. per a això, l’usuari haurà de proporcionar de manera lliure i voluntària les dades personals que li seran requerits.
Durant el procés de contractació s’anirà informant dels diferents passos a seguir i es podran modificar les dades introduïdes, si fos necessari. els diferents passos a seguir en el procés de compra són els següents:
– Selecció de producte, selecció de cerimònia i introducció de dades opcionals.
– Introducció dades personals i adreça de facturació. acceptació aviso legal/ termes i condicions.
– Indicació del mètode de pagament
– Conformació de la comanda, compra. acceptació de les condicions generals.
– Pagament.
– Enviament d’email de confirmació de compra.
En tot cas, l’usuari serà informat una vegada finalitzat el procediment de contractació, a través de la plataforma de contractació del prestador, i mitjançant l’enviament de l’anteriorment indicat correu electrònic de confirmació de la compra realitzada.
El prestador no arxivarà el document electrònic, li recomanem que guardi imprimeixi el missatge de confirmació de comanda, i l’email que se li va a enviar dins de les següents 24h.

MANERES DE PAGAMENT
El pagament dels serveis podrà realitzar-se pels següents canals:
– Pay pal

PREUS
Els preus que s’indiquen, respecte a cadascun dels serveis oferts en el lloc, inclouen l’impost sobre el valor afegit (iva) i s’entendran en euros (€).
La factura es lliurarà juntament a la comanda realitzada.
En cas de pactar-se serveis diferents als anteriorment indicats, podran establir-se preus diferents.

ENVIAMENT
L’enviament del producte no està contemplat, el producte s’utilitzarà únicament durant la cerimònia indicada per l’usuari.

OBLIGACIONS DE L’USUARI
Per a la contractació de serveis oferts a través del present portal web se sol·liciten una sèrie de dades a l’usuari. la finalitat de l’esmentada petició, és fer possible aquesta contractació i executar el servei contractat en les degudes condicions. sobre aquest tema l’usuari es compromet al fet que les dades sol·licitades i declarats, siguin veritables, complets i precisos, i es compromet, així mateix, a notificar al prestador, qualsevol canvi que afecti als mateixos al més aviat possible, per evitar els problemes que poden derivar en cas que el prestador disposi d’unes dades incorrectes o desfasats.

INCIDÈNCIES
En cas que tingui alguna incidència relacionada amb el servei, ja sigui abans o després de la compra realitzada, podrà contactar amb nosaltres a funerariaanoia@funerariaanoia.cat

PROTECCIÓ DE DADES
Conforme a l’establert en la L.O. 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal, les seves dades passaran a formar part d’un fitxer responsabilitat de Funeraria Anoia, S.L. amb la finalitat de gestionar tot allò relacionat amb el procés de compra, a través del nostre lloc web. Podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició remetent una sol·licitud expressa, al costat d’una còpia del seu dni, a Crta Vilanova, 44 08700 de Igualada o a funerariaanoia@funerariaanoia.cat

CLÀUSULA DE SALVAGUARDA
La possible invalidesa o ineficàcia d’una o diverses clàusules de les presents condicions generals, deguda a qualsevol causa, no determinarà la invalidesa o la ineficàcia del seu conjunt, que romandrà vigent i eficaç per totes les altres clàusules.

LEGISLACIÓ I JURISDICCIÓ
La llei aplicable en cas de disputa o conflicte d’interpretació dels termes que conformen aquestes condicions d’ús, així com qualsevol qüestió relacionada amb els serveis del portal, serà la llei espanyola.

Call Now Button